Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση Valorizzare il verde in città con un parco a misura di bambino

Δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες ψηφοφορίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές για να επιλέξτε μια ημερομηνία. ×

Si propongono interventi di riqualificazione di spazi urbani e valorizzazione del verde esistente (parchi, ville etc...) con l'obiettivo di svilupare zone verdi in cui i bambini possano giocare. Gli interventi dovrebbero essere centrati sulla promozione dell'inclusivtà, della sostenibilità sociale e ambientale. nonchè della promozione della sicurezza e della riduzione del degrado.

Inserire i nomi e i recapiti (email, telefono) del/dei cittadini che vogliono (sono disponibili) diventare portavoce (verso la cittadinanza e verso l'Amministrazione Comunale). Dovranno per quanto possibile:

1) presentare la proposta all'Amministrazione

2) cercare sostenitori e promuovere il consenso e la partecipazione allo sviluppo del progetto

3) sviluppare e chiarire la parti carenti

Inserire i nomi e i recapiti dei cittadini e dei gruppi (associazioni, comitati, gruppi informali) che sostengono la proposta e sono disponibili a collaborare al suo sviluppo e alla sua attuazione, anche eventualmente mettendo a disposizione tempo e risorse materiali e immateriali per il progetto.

Ville e parchi pubblici presenti in città non hanno molti giochi a disposizione dei bambini. Specialmente nella zona del lungo mare non esiste alcun gioco libero a disposizione dei bambini.

Queste aree non hanno bagni pubblici.

Non ci sono fontane di acqua potabile.

E’ stato segnalato il degrado di Villa Regina dove sarebbe opportuno realizzare forme di tele-vigilanza.

Le soluzioni proposte devono essere quantificate nei costi e verificate nella loro fattibilità tecnica, economica, giuridica, amministrativa. Invitiamo tutti i cittadini a inserire idee e contributi su questi aspetti.

Una volta quantificati i costi, è necessario individuare le risorse potenzialmente attivabili per finanziare e rendere fattibile la/le soluzioni. Le indicazioni devono essere il più possibile specifiche. Esempio:

 • bandi regionali/nazionali/comunitari che possono offrire opportunità di finanziamento (quali programmi? quali linee? quali bandi? quando escono);
 • fondi comunali (da quali capitoli di budget? da quali risparmi o nuove entrate?)
 • sponsorizzazioni private;
 • contributi dei cittadini;
 • crowdsourcing;
 • etc.

Prefettura (progetto strade sicure)

Polizia Municipale

Comune

cittadini

Ogni soluzione proposta può comporsi di molteplici attività e richiede tempi che, per renderla fattibile, dovrebbero essere stimati quanto più precisamente possibile. Si tratta di stime, soggette a revisioni continue mano a mano che le attività progrediscono.

Λύση 1: Parchi inclusivi e sostenibili

Si richiede l’installazione nei parchi pubblici cittadini di giochi inclusivi, che possano cioè essere utilizzati anche da bambini non normodotati e che tali giochi siano fabbricati in materiali eco sostenibili (legno, plastica riciclata).

Λύση 2: Parchi sicuri

Per ridurre il degrado di alcune zone, come in particolare Villa Regina, si richiedono maggiori forme di controllo da parte della Polizia municipale e l'installazione di forme di tele-vigilanza.


Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more