Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση Mobilità ciclabile: realizzare la ciclopista tirrenica.

Data la mancanza di un'adeguata rete di piste ciclabili, si propone di realizzare la ciclo pista tirrenica nella zona di Livorno, valorizzando così anche le potenzialità turistiche e attrattive della città.

Mancanza di un'adeguata rete di piste ciclabili.

Le soluzioni proposte devono essere quantificate nei costi e verificate nella loro fattibilità tecnica, economica, giuridica, amministrativa. Invitiamo tutti i cittadini a inserire idee e contributi su questi aspetti.

Una volta quantificati i costi, è necessario individuare le risorse potenzialmente attivabili per finanziare e rendere fattibile la/le soluzioni. Le indicazioni devono essere il più possibile specifiche. Esempio:

 • bandi regionali/nazionali/comunitari che possono offrire opportunità di finanziamento (quali programmi? quali linee? quali bandi? quando escono);
 • fondi comunali (da quali capitoli di budget? da quali risparmi o nuove entrate?)
 • sponsorizzazioni private;
 • contributi dei cittadini;
 • crowdsourcing;
 • etc.

Quali soggetti (Enti, persone, professionisti) devono essere coinvolti e/o interpellati per realizzare le diverse soluzioni prospettate?

Indicare in modo preciso nomi, riferimenti, recapiti e, possibilmente, attivarsi direttamente per il loro coinvolgimento o per verificarne la disponibilità a fare quanto necessario.

Ogni soluzione proposta può comporsi di molteplici attività e richiede tempi che, per renderla fattibile, dovrebbero essere stimati quanto più precisamente possibile. Si tratta di stime, soggette a revisioni continue mano a mano che le attività progrediscono.

Λύση 1: Realizzazione della ciclo pista tirrenica

La ciclo pista tirrenica costituisce uno strumento importante di promozione del turismo, della sostenibilità e della mobilità dolce. Rappresenta perciò un'opprtunità importante, su più fronti, per la città.

Πιο πρόσφατες | Με περισσότερη αξιολόγηση

Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more