Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση San Jacopo: quartiere vivace e solidale

Επιλέξτε νέα απαρτία

1. Debate duration
2. Επιλέξτε μια περίοδος ψηφοφορίας
Select first a debate duration
Ακύρωση
×
Abandoned περισσότερο από 4 χρόνια πριν: 23 Αυγ 2015 στις 03:00 Μ.Μ.

Si propone di promuovere l'aggregazione tra realtà locali, sociali e commerciali, in modo da creare sinergie nel qaurtiere, con fialità sociali, commerciali e culturali.

Inserire i nomi e i recapiti (email, telefono) del/dei cittadini che vogliono (sono disponibili) diventare portavoce (verso la cittadinanza e verso l'Amministrazione Comunale). Dovranno per quanto possibile:

1) presentare la proposta all'Amministrazione

2) cercare sostenitori e promuovere il consenso e la partecipazione allo sviluppo del progetto

3) sviluppare e chiarire la parti carenti

Inserire i nomi e i recapiti dei cittadini e dei gruppi (associazioni, comitati, gruppi informali) che sostengono la proposta e sono disponibili a collaborare al suo sviluppo e alla sua attuazione, anche eventualmente mettendo a disposizione tempo e risorse materiali e immateriali per il progetto.

Il quartiere San Jacopo non ha spazi di aggregazione condivisi. Il quartiere è cambiato e ha perso vivacità commerciale e condivisione sociale.

Le soluzioni proposte devono essere quantificate nei costi e verificate nella loro fattibilità tecnica, economica, giuridica, amministrativa. Invitiamo tutti i cittadini a inserire idee e contributi su questi aspetti.

Una volta quantificati i costi, è necessario individuare le risorse potenzialmente attivabili per finanziare e rendere fattibile la/le soluzioni. Le indicazioni devono essere il più possibile specifiche. Esempio:

 • bandi regionali/nazionali/comunitari che possono offrire opportunità di finanziamento (quali programmi? quali linee? quali bandi? quando escono);
 • fondi comunali (da quali capitoli di budget? da quali risparmi o nuove entrate?)
 • sponsorizzazioni private;
 • contributi dei cittadini;
 • crowdsourcing;
 • etc.

Ogni soluzione proposta può comporsi di molteplici attività e richiede tempi che, per renderla fattibile, dovrebbero essere stimati quanto più precisamente possibile. Si tratta di stime, soggette a revisioni continue mano a mano che le attività progrediscono.

Commercianti, CCN, residenti, Comune.

Λύση 1: Cento di aggregazione sociale

Creazione di un centro di aggregazione sociale che che riunisca varie realtà locali a finalità sociali, che riesca ad aggregare più realtà del quartiere per creare sinergie e dare risorse economiche e culturali al quartiere.


Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more