Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

mobilità

Προτάσεις
Δημοσιεύσεις
Ομάδες

Προτάσεις

 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Questo programma è stato redatto dal gruppo di interesse sull'AMBIENTE partendo dal programma omonimo presentato a Musile precedentemente e calato nella realtà sandonatese.Per arrivare a ciò in modo partecipato il gruppo ha deciso di creare una pagina FB per migliorare ...

  100%
  8
  1
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Πολεοδομία, Κινητικότητα, Κατασκευές
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  pm10, incidenti

  80%
  12
  4
  Italy
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενημερώθηκε
  13 Αυγ 2013

  Ricercare soluzioni di viabilità alternativa per risolvere il problema del traffico nella Variante Aurelia

  0%
  1
  1
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενημερώθηκε
  24 Ιουλ 2013

  Ridurre il numero degli automezzi privati. Ciò porterebbe minor inquinamento, maggior scorrimento del traffico, risparmi economici. In ultimo, si svilupperebbe la cultura dello stare insieme e della condivisione.

  0%
  3
  3
  Pistoia
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Πολεοδομία, Κινητικότητα, Κατασκευές
  Εγκρίθηκε
  21 Ιουλ 2013
  10:15 Μ.Μ.

  Sui treni non ci sono spazi adeguati per le bici

  5/16926
  0
 • ΑΠΛΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενημερώθηκε
  01 Δεκ 2014

  Nel Municipio 14° di Roma gli abitanti e coloro che lavorano nel quadrante hanno intensione di analizzare la situazione attuale del traffico e dei mezzi pubblici che interesano il quadrante per poi arrivare ad analizzare il problema dal basso, attraverso ...

  0%
  0
  0
  Roma
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Riqualificare l'area facendo leva sul sistema della viabilità, l'inserimento di zone 30 e sistemi di moderazione del traffico e infine ripensare al sistema della sosta per auto e motorini. Di seguito vengono indicate nel dettaglio alcue soluzioni.​

  100%
  3
  1
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Realizzazione di nuovi collegamenti pedonali e ciclabili tra l'area della Porta a Mare e i quartieri limitrofi in modo da aumentare la permeabilità dell'area. Creazione di percorsi pedonali e ciclabili in sicurezza all'interno della Porta a Mare incentivando il più ...

  100%
  4
  4
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Valorizzare il Parco Centro città in particolare attraverso interventi sull'accessibilità da attuarsi intervenendo sulla valorizzazione e riqualificazione delle vie di accesso al parco, attrezzature per il parcheggio delle biciclette e una corretta segnaletica per rendere visible a tutti l'area.

  100%
  2
  3
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενημερώθηκε
  23 Αυγ 2015

  Riqualificare Via Montebello attraverso una serie di interventi strutturali che riguardano la viabilità, la sosta, l'introduzione di percorsi ciclabili e sistemi per la moderazione del traffico.

  0%
  2
  2
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Si tratta di predisporre una serie di interventi strutturali e organizzativi sull'asse stradale finalizzati a moderare l'impatto generato dagli alti flussi di traffico, come ad esempio il restringimento della carreggiata, l'introduzione di un percorso ciclabile sulla carregiata, ecc. Inoltre, come ...

  100%
  3
  3
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  [Proposta Codice P16]Il lungomare di Livorno possiede grandi potenzialità inespresse o sottoutilizzate nell'ambito del commercio e del turismo; si tratta, pertanto, di considerare questa area come una risorsa economica sulla quale fare leva per il rilancio di Livorno. Di seguito ...

  100%
  4
  5
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Votation Finished Rejected

  Data la mancanza di un'adeguata rete di piste ciclabili, si propone di realizzare la ciclo pista tirrenica nella zona di Livorno, valorizzando così anche le potenzialità turistiche e attrattive della città.

  0/118
  6
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Πολεοδομία, Κινητικότητα, Κατασκευές
  Αναμονή για μια ημερομηνία

  Si tratta di concentrare l'attenzione su situazioni ancora aperte per incidere su ciò che è ancora da fare. La sintesi della proposta consiste in allestire percorsi culturali e turistici per cittadini, con aree attrezzate, perseguire una maggiore integrazione città-porto, creazione ...

  100%
  5
  2
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Votation Finished Rejected

  Livorno è caratterizzata da un forte inquinamento atmosferico, dovuto anche alle emissioni del parco auto circolante. Inoltre, in particolare nei quartieri centrali della città, vi è il problema della scarsità dei posti auto.

  0/107
  7
 • ΤΥΠΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
  Ενημερώθηκε
  11 Αυγ 2015

  La proposta affronta la tematica del degrado urbano di alcuni percorsi viari a ridosso del viale Italia, in particolare via della Bassata, via dei Mulinacci, via dei Funaioli, via Beppe Orlandi al fine di un ripensamento complessivo dell'organizzazione della mobilità ...

  0%
  0
  0

Δημοσιεύσεις

Δεν υπάρχουν αναρτήσεις με αυτή την ετικέτα

Ομάδες

 • movimento elettrico

  movimento elettrico

  mobilita elettrica a 360 gradi, sensibilizzazione del cittadino, creazione delle infrastrutture, attività sportive con mezzi elettrici, energie rinnovabili, educazione stradale e sportiva nelle scuole con mezzi elettrici etc........
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more